Līguma noteikumi

SIA „Ramus RB” NOMAS LĪGUMA NOTEIKUMI

Līguma priekšmets.
1. Nomnieks nomā un Iznomātājs piekrīt Automašīnas nomai uz notei kto periodu, un Nomnieks apņemas maksāt Iznomātājam nomas maksu atbilstoši līguma nosacījumiem, kā arī abas puses apņemas ievērot turpmāk līgumā minētos noteikumus.
2. No nomas līguma parakstīšanas brīža uz Nomnieku pāriet Automašīnas valdījums, pastiprinātas bīstamības avota vadītāja un Automašīnas nejaušas bojāejas riski.
Automašīnas nomas galvenie nosacījumi.
3. Automašīna tiek nodota Nomniekam uz visu nomas periodu.
4. Minimālais Automašīnas nomas laiks ir 24 (divdesmit četras) stundas. Automašīnas nomas cena ir noteikta par 24 (divdesmit četrām) stund ām ari gadījumā, ja automašīna ir lietota mazāk kā 24 (divdesmit četras) stundas.
5. Lai pagarinātu nomas laika periodu vai izbeigtu līgumu pirms no teiktā termiņa, abas puses vienojas par attiecīgiem šī Līguma grozījumiem.
6. Gadījumā, ja nav notikusi vienošanās par nomas laika pagarinā& scaron;anu un nomnieks nav nodevis Automašīnu Iznomātājam nomas perioda beigās nodošanas vietā, Nomnieks piekrīt, ka Iznomātajam ir tiesības uzsk atīt Automašīnu par nozagtu un informēt par to likumā noteiktās institūcijas. Ja augstāk minētie apstākļi ir radījuši zaudējumus Iznomātājam, Nomniek am ir pienākums tos atlīdzināt divkāršā apmērā.
7. Nomnieks apņemas lietot Automašīnu taupīgi un saimnieciski saskaņā ar Transportlīdzekļa tehnis kajā dokumentācijā noteiktajiem mērķiem un rūpīgi sekot citām, no Transportlīdzekļa izgatavotājrūpnīcas un Iznomātāja noteiktajiem Transportlīdzekļa uzturēšan as, lietošanas un ekspluatācijas noteikumiem izrietošajām prasībām.
8. Automašīnu drīkst lietot (vadīt) līgumā minētais Nomnieks ar noteikum u, ka Nomniekam ir derīga autovadītāja apliecība un, ka līguma parakstīšanas brīdī, Nomnieks ir sasniedzis 18 (astoņpadsmit) gada vecumu.
9. Automa&scaron ;īnu drīkst vadīt Nomnieka pilnvarota cita persona, ja viņš/viņa atbilst visām šī Līguma prasībām, ar noteikumu, ka abas puses ir par to vienojuš ās rakstiskā veidā.
10. Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par šofera rīcību un viņam ir pienākums nodrošināt, lai šoferis pilnībā piekrīt lī guma noteikumiem.
11. Nomas perioda sākumā Iznomātājs nogādā Automašīnu Nomniekam ar visu tai paredzēto aprīkojumu un saistītajiem dokumentiem.
12. Parakstot šo nomas līgumu, Nomnieks apstiprina, ka Automašīna saņemšanas brīdī ir labā tehniskā stāvoklī, pilnībā sagatavo ta lietošanai, tīra un bez bojājuma pazīmēm un ar savu parakstu apstiprina līgumā noradīto Automašīnas tehnisko stāvokli.
13. Nomni ekam nav tiesības izmantot Automašīnu:
1. Pasažieru pārvadāšanai par samaksu ar vai bez nolūka;
2. Vilkt vai stumt citu auto mašīnu vai piekabi;
3. Pārvadāt mantas, pārkāpjot muitas noteikumus vai citus normatīvos aktus;
4. Alkohola vai narkotisko vielu ies paidā;
5. Autosacīkstēm vai to sagatavošanai;
6. Ārpus valsts teritorijas bez Iznomātāja piekrišanas;
7. Autovadītāju a pmācīšanai;
8. Ārpus oficiāli iezīmētiem ceļiem;
9. Pārvadāt pasažierus, kuru skaits pārsniedz Automašīnas sēdvietu skai tu.
14. Ja Automašīna netiek izmantota, tā obligāti jānovieto apsargājamā maksas stāvlaukumā vai slēgtā teritorijā laika posmā no 24.0 0 līdz 06.00.
15. Pēc nomas termiņa beigām abas puses paraksta aktu par Automašīnas tehnisko stāvokli tās pieņemšanas brīdī.
16. Automašīna tiek izīrētas ar tukšām degvielas tvertnēm. Iznomātājs neatbild par degvielas daudzumu, kas tiek atstāts degvielas tvertnē no došanas brīdī un neatmaksā Nomniekam par atstāto degvielas daudzumu tvertnē ne naudas izteiksmē, ne kādā citā veidā.
Pušu tiesības un pienākumi.
17. Nodrošināt, ka līguma nosacījumi ir pilnībā izpildīti un Nomniekam ir tiesības bez jebkādiem traucējumiem lietot Auto mašīnu visā nomas periodā.
18. Gadījumā, ja Nomnieks pārkāpj kādus no līguma noteikumiem, Iznomātājam ir tiesības lauzt līgumu un šaj ā gadījumā Nomniekam ir pienākums nekavējoties izpildīt līguma prasības attiecībā uz Automašīnu un šo līgumu.
19. Visā nomāša nas periodā Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par Automašīnas lietošanu un tās uzraudzību. Iepriekšminētais attiecas arī uz gadījumu, ja Automašīnu pēc vienošanās lieto trešā persona.
20. Nomāšanas periodā Nomniekam nav tiesības veikt Automašīna s labošanu vai veikt kādas uzlabojuma instalācijas bez iepriekšējas vienošanās ar Iznomātāju.
21. Nomniekam nav tiesību atstā t Automašīnā reģistrācijas dokumentus, atslēgas, CD iekārtas noņemamo priekšējo paneli (ja panelis ir noņemams) vai vērtīgas personiskās , lai novērstu Automašīnas nolaupīšanu.
22. Nomāšanas periodā Nomniekam ir pienākums veikt visas iespējamās darbības (pasākumus ), lai aizsargātu Iznomātāja un apdrošināšanas sabiedrības intereses satiksmes negadījuma vai citā apdrošināšanas gadījumā, i eskaitot:
1. pierakstīt (fiksēt) satiksmes negadījuma iesaistīto personu un aculiecinieku vārdus, uzvārdus un adreses;
2. nekavējoties informēt policiju par satiksmes negadījumu;
3. ne vēlāk kā 24h laikā informēt Iznomātāju pa tālr. 26767571 vai 26082008 (visu diennakti) par satiksmes negad ījumu un iesniegt visus nepieciešamos dokumentus un aktus, kas attiecas uz šo negadījumu;
4. neatstāt negadījuma vietu, pirms ir nokā rtotas visas formalitātes ar policiju un ir atļauts atstāt notikuma vietu;
5. neuzņemties vainu vai atbildību;
6. neatstāt Automašīnu, pirms nav nodrošināta tās aizsardzība un drošība.
7. Gadījumā, ja Automašīnai nodarītie bojājumi ir radušies Nomnieka n euzmanīgas rīcības (t.sk. pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus), apzinātas vai neapzinātas darbības, vai bezdarbības (t.sk. Automašīnas vadī&scaro n;ana, esot alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu iespaidā) rezultātā, kā arī neievērojot šī līguma Vispārīgos noteikumus, Nomniekam ir jāsed z Iznomātājam visi radītie zaudējumi pilnā apmērā.
23. Ja atgriežot Automašīnu, tam tiek konstatēti bojājumi, Automašīna tiek nogādāt a uz iznomātāja noteiktu sertificētu servisu zaudējumu aprēķināšanai.
24. Beidzoties nomāšanas periodam, Nomniekam ir pienākums atgri ezt Iznomātājam iztīrītu Automašīnu. Ja Nomnieks neievēro iepriekšminētos noteikumus, Iznomātājam ir tiesības ieturēt sekojošas sod a naudas:
1. par virsbūves mazgāšanu 15,00 EUR (piecpadsmit eiro);
2. par salona tīrīšanu 20,00 EUR (divdesmit eiro);
3. pa r salona ķīmisko tīrīšanu 100,00 EUR (viens simts eiro).
25. Smēķēt Automašīnā kategoriski aizliegts. Sods 80,00 EUR (astoņdesmit eir o).
26. Iznomātājam ir tiesības nekavējoties atprasīt Automašīnu un lauzt līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja:
1. Nomnieks boj ā iznomāto Automašīnu, to nekārtīgi vai līgumam pretēji lietojot;
2. Automašīna prasa neatliekamus un tik lielus izdevumus, ka nav ies pējams atstāt līgumu spēkā;
3. Nomnieks iznomāto Automašīnu bez Iznomātāja piekrišanas nodod tālāk jebkurai citai trešajai pers onai;
4. Nomnieks nepilda kādu no šī Līguma nosacījumiem.
Šajā punktā norādītajos gadījumos Iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt no No mnieka nomas maksu par 7 dienām.
27. Beidzoties nomas periodam, Nomnieks atgriež Automašīnu Iznomātājam, kā arī visus kopā ar Automašī nu saņemtos dokumentus un atslēgas pilnā komplektācijā. Par dokumentu vai atslēgu nozaudēšanu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 200,00 EUR (div i simti eiro) apmērā.
28. Visā nomas periodā Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par Automašīnas uzraudzību un tam ir pienākums veikt visas nepieci ešamās darbības, lai uzturētu Automašīnu labā tehniskajā stāvoklī un nodrošinātu, lai tās uzraudzība neradītu zaudējumus iznomātājam .
1. Gadījumā ja ir notikusi Automašīnas zādzība un Nomnieks nevar uzrādīt transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību un/vai transportlīdzekļa aizdedzes atslēgu, Nomnieks sedz Iznomātājam Automašīnas vērtību 100% apmērā no līgumā norādītās Automašīnas vērtības.
2. Ceļu satiksm es negadījuma, dabas katastrofas, vandālisma vai ugunsgrēka gadījumā Nomnieka atbildība atbilst Pieņemšanas-Nodošanas aktā atzīmētajai atbi ldības summai. Iespējama Nomnieka apdrošināšanas pamata pašriska nomaksa (0% pašrisks) - 10,00 EUR (desmit eiro) dienā. Autom ašīnas aizdzīšanas, zādzības vai laupīšanas gadījumā Nomnieka atbildība atbilst Pieņemšanas-Nodošanas aktā ailē &bdquo ;Apdrošināšana pret zādzību” atzīmētajai atbildības summai.
3. Nomniekam ir jāsedz pašrisks (Atbildība) līdz 450,00 (četri simti piecdesmit eiro) apmērā, atgriežot Automašīnu ar bojātām riepām, ieplīsušiem vēja aizsargstikliem, iznīcinātu vai nozaudētu dokumentāc iju, atslēgām, stūres saslēgu vai bojātu signalizācijas kontroles sistēmu, ka arī ar citiem bojājumiem.
29. Iznomātājs nav atbildīgs par zaudējumiem vai bojājumiem mantām, lietām un vērtībām, kas tikušas transportētas vai atstātas Automašīnā. Ar šo Nomnieks atbrīvo Iznomātāju no je bkādas atbildības par darbībām, maksājumiem, pretenzijām un ievainojumiem (traumām), kas radušies šādu zaudējumu vai bojājumu rezultātā.
30. Automašīnas saņemšanas brīdī Nomnieks pilnībā uzņemas atbildību par jebkurām darbībām, kas tiks veiktas ar Automašīnu un tās li etošanu, ieskaitot arī par pielietojuma mērķi, precēm, objektiem, personām, kas ar to tiks pārvadātas.
31. Ja Automašīnas radio/mūzikas instalācija tiek nozagta un Nomnieks nevar uzrādīt šīs radio/mūzikas instalācijas paneli, tas netiek uzskatīts par apdrošināšanas gad ījumu un Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par zaudējumu atlīdzināšanu Iznomātājam pilnā apmērā.
32. Nomnieks apņemas ievērot visus ceļu satiksmes noteikumus, kā arī apņemas segt visas soda naudas un citus maksājumus, kas radušies Nomnieka vainas dēļ, neievērojot ceļu satiksmes noteikumus. Gad ījumā, ja pēc Automašīnas pieņemšanas tiek konstatēts, ka Nomnieks nav norēķinājies par izdarītajiem pārkāpumiem, Iznomātājs ir tiesīgs nosū tīt Nomniekam Administratīvā pārkāpuma protokola kopiju, nomas līguma kopiju un rēķinu par izdarītajiem pārkāpumiem, kas Nomniekam jānomaksā 10 dienu laik ā. Gadījumā, ja Nomnieks nav veicis rēķina apmaksu 10 dienu laikā, Nomnieks maksā Iznomātājam soda naudu 30,00 EUR (trīsdesmit eiro) apmērā un pilnībā apm aksā Valsts institūciju piestādītos rēķinus par izdarītajiem pārkāpumiem, kā arī Iznomātājs ir tiesīgs vērsties Latvijas Republikas tiesās par piespiedu p arāda piedziņu.
33. Nomniekam ir kategoriski aizliegts ar Automašīnu piedalīties dažādās legālās vai nelegālās autosacīkstēs (dragreiss, dr ifts u.c.), kā arī ar Automašīnu atrasties jebkāda veida lidlaukos vai skrejceļos. Ja Nomnieks neievēro šī punkta nosacījumus, tad Iznomātāj s ir tiesīgs nekavējoties lauzt nomas līgumu un atgriezt sev Automašīnu, kā arī Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 300,00 (trīs simti eiro) apmērā (Šis līguma punkts tiks kontrolēts ar Automašīnā uzstādītu GPS sistēmu).
34. Nomniekam ir kategoriski aizliegts ar Automašīnu izbraukt ārpus Latvijas Republikas robežām. Ja Nomnieks neievēro šī punkta nosacījumus, tad Iznomātājs ir tiesīgs nekavējoties lauzt nomas līgumu un atgriezt sev Automašīnu, kā arī Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 300,00 (trīs simti eiro) apmērā (Šis līguma punkts tiks kontrolēts ar Au tomašīnā uzstādītu GPS sistēmu).
35. Ja Nomnieks neievēro šī līguma nosacījumus, un Automašīna netiek atgriezta noteiktajā vietā un laikā, tad Iznomātājs ir tiesīgs ieturēt soda naudu 3,00 EUR (trīs eiro) apmērā par katru nokavēto stundu. Ja kavētais laiks pārsniedz 3 (trīs) stundas, Iznomātājs ir tiesīgs ieturēt pilnas dienas nomas maksu.
36. Ja Nomnieks neievēro šī līguma nosacījumus un Nomniekam tiek konstatēti pārkāpumi Automašīnas lietošanā, tad Iznomātājs ir tiesīgs aprēķināt soda naudu par izdarītajiem pārkāpumiem. Ja Nomnieks nesedz zaudējumus, atgriežot Automašīnu, tad Iznomātājs ir tiesīgs aprēķināt soda procentus, kas sastāda 1% dienā no kopējās parāda summas par katru nokavēto dienu, līdz tam brī dim, kamēr Nomnieks nav pilnībā norēķinājies ar Iznomātāju.
37. Ja Nomnieks vienpusēji lauž līgumu un tas nav saistīts ar Automašīnas tehnisko stāvokli vai kādu citu radušos situāciju, kurā nav iespējama Automašīnas turpmākā kustība un tā arī nav Iznomātāja vaina, tad Iznomātājs ir t iesīgs atgriezt Nomniekam 50% (piecdesmit procenti) no summas, kas palikusi pāri par neizmantotām dienām. Iznomātājam atmaksa jāveic ne ilgāk kā 30 (trīsde smit) dienu laikā.
38. Gadījumā, ja Nomnieks nav izpildījis Līgumā noteiktās saistības, Nomnieks piekrīt un Iznomātājs ir tiesīgs sniegt informāciju p ar Nomnieku bez iepriekšējas Nomnieka piekrišanas jebkurai trešajai personai pēc savas izvēles (tai skaitā nodot to personu datu apstr ādei, datu bāzē nomas vēstures veidošanai www.Rentmama.lv).
Norēķini/Maksājumi.
39. Parakstot šo nomas līgumu, Nomnieks apņe mas apmaksāt Iznomātājam:
1. Nomas maksu par iznomāto Automašīnu, kāda aprēķināta par faktisko nomas periodu.
2. Samaksu par apdroš ināšanu, samaksu par piegādi, likumā noteiktos nodokļus un nodevas, kā arī citus maksājumus, par kādiem abas puses ir vienojušās.
3. Gad ījumā, ja Nomnieks izbeidz īres periodu pirms termiņa, Iznomātājam ir tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas tarifu.
Pušu atbildība.
40. Puses risina šī Līguma sakarā radušos strīdus saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem.
41. Puses ir atbildīgas par &sca ron;ī Līguma izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem.
42. Visi strīdi, kuri var rasties šī līguma neizpildes gaitā, vispirms jārisina pārrunu ceļā. Ja strīdi pārrunu ceļā netiek atrisināti, tie jāizskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.